صفحه اول |  ارسال نظرات |  نقشه سايت |  در باره ما | 
English | فارسى
 
منوى سايت
 در باره كيش
 سفر به کيش
 هتلها
 جاذبه هاى كيش
 جشنواره و نمايشگاه
 بازارها
 خدمات در كيش
 سازمانها و موسسات
 جامعه هتلداران كيش
 اخبار
موارد منتخب
محدوده جغرافيايى حفاظت از مرجانهاى دريايى جزيره كيش اعلام شد: منطقه شمال شرقى جزيره كيش از اسكله سيمرغ تا ... [ادامه]
ايجاد مركز توريسم درمانى در طرح جامع جزيره كيش: عضو هيات مديره و معاون گردشگرى سازمان منطقه ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران
كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى شناسنامه پرسنلى ميشوند : كليه پرسنل و كاركنان هتلهاى كيش داراى ... 
طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلهاى كيش : طرح تطبيقى و استانداردسازى هتلها ى کيش ... 
برگزارى گردهمايى مالكين و مديران هتلهاى كيش : به گزارش روابط عمومى جامعه هتلداران ... 
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش : بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره ... 
آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى هتلهاى كيش : آغاز اجراى طرح تطبيقى و استاندارد سازى ... 
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ... : با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران ... 
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد. : روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 ... 
جامعه هتلداران
کيش به عنوان اولين مسير گردشگرى کشور ...: با موافقت هيئت مديره جامعه هتلداران کيش آقاى مسيح ... [ادامه]
اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران کيش: بنام خدا اولين صورتجلسه هيئت مديره جامعه هتلداران ... [ادامه]
انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.: روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى ... [ادامه]
تمام عناوين جامعه هتلداران

All Rights Reserved ©, Powered by InfoCMS