مناطق آزاد، نقطه اتصال اقتصاد ملى به اقتصاد جهانى است
    وزير كار:
      مناطق آزاد، نقطه اتصال اقتصاد ملى به اقتصاد جهانى است
      - وزير كار و امور اجتماعى با ارسال پيامى به اولين گردهمايى مشترك سرپرستان واحدهاى كار و اشتغال مناطق آزاد و ويژه اقتصادى كشور، از اين مناطق به عنوان نقطه اتصال اقتصاد ملى به اقتصاد جهانى نام برد.
     
      به گزارش ايرنا، عبدالرضا شيخ الاسلامى در پيام خود به اين همايش آورده است: مناطق آزاد و ويژه اقتصادى ضمن ايجاد اشتغال، انتقال فناورى و جذب سرمايه گذارى خارجى، در زمينه افزايش درآمد ملى و ارزى كشور نيز نقش بسزايى دارد.
      در بخش ديگرى از اين پيام آمده است: با توجه به اينكه مناطق آزاد نقطه اتصال اقتصاد ملى به اقتصاد بين المللى است لذا بهره بردارى بهينه از فرصت ها و توانمندى هاى بالقوه و بالفعل در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى از اهميت ويژه برخوردار است.
      وزير كار و امور اجتماعى در پيام خود تصريح كرده است: مقوله سرمايه انسانى از اهميت والايى برخوردار است و وزارت كار و امور اجتماعى به عنوان دستگاهى فرابخشى، متولى اصلى سرمايه انسانى در كشور مى باشد.
     
      وى همچنين در اين پيام اظهار داشت: با گذشت 17 سال از تدوين مقررات اشتغال نيروى انسانى در مناطق آزاد و افزايش تعداد مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، ايجاد و تسرى مقررات كار و اشتغال مناطق آزاد به مناطق ويژه اقتصادى و با توجه به نقش وزارت كار و امور اجتماعى در تعيين سرپرستان واحدهاى كار و اشتغال، شناسايى مشكلات مقررات مربوطه و ايجاد تعامل با سازمان هاى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى و خدمات اشتغال آنها با اين وزارت خانه در عين صيانت از نيروى انسانى، ضرورى مى باشد.
      شيخ الاسلامى در پايان تصريح كرده است: برگزارى اولين گردهمايى مشترك سرپرستان واحدهاى كار و اشتغال مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، زمينه مناسبى براى تحقق اين اهداف را فراهم مى سازد.
     
    :: تاريخ چاپ :23/09/1398 شنبه    ساعت:2:33:17 AM    چاپ شده از IP : [3.94.129.211]
    :: منبع: http://gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=967092200567044
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.