:: آگهى تصميمات شركت حافظ گردشگران كيش
   به استناد صورتجلسات مجمع عمومى فوق العاده و...
    :: تاريخ چاپ :28/03/1398 سشنبه    ساعت:11:06:02 AM    چاپ شده از IP : [54.210.158.163]
    :: منبع: http://gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=977090907085202
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.