:: تقدم خريد سهام شركت حافظ گردشگران كيش
   پيرو تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومى عادى ....
    :: تاريخ چاپ :31/01/1398 شنبه    ساعت:4:40:13 PM    چاپ شده از IP : [18.212.239.56]
    :: منبع: http://gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=977096002526509
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.