انتخابات اعضاءهيئت مديره جامعه هتلداران کيش برگزار گرديد.
   روز چهارشنبه مورخ 5/8/89 ساعت 18:30 مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده جامعه هتلداران کيش در محل سالن کنفرانس هتل بزرگ ارم با شرکت اکثريت اعضاء جامعه تشکيل و جهت انتخابات اعضاء جديد هيئت مديره تصميم گيرى بعمل آورد .که در نتيجه پس از شمارش آرا اعضاء جديد هيئت مديره و بازرسين جامعه به شرح ذيل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند .
     
      1 – آقاى راميس مهماندوست عضو اصلى
      2 – آقاى مسيح اله صفا عضو اصلى
      3 – آقاى عليرضا نوري عضو اصلى
      4 – آقاى محسن قريب عضو اصلى
      5 – آقاى حسين شيرازى منش عضو اصلى
      6 – آقاى سيد محمدرضا کليني عضو على البدل
      7 – آقاى حسن حيدري عضو على البدل
      وبازرسين :
      1 – آقاى سيد حميد همراهيان بازرس اصلى
      2 – آقاى اميرحسين فرجيان بازرس على البدل
     
      پس از اعلام اعضاء منتخب توسط هيئت رئيسه جلسه مجمع در ساعت 21 همان روز به پايان رسيد .
     
     
     
     
     
     
    :: تاريخ چاپ :28/03/1398 سشنبه    ساعت:11:05:26 AM    چاپ شده از IP : [54.210.158.163]
    :: منبع: http://gokish.com/info/fa/projects/Detail.asp?pid=997412945792413
    :: © توجه : اين مطلب از وب سايت GoKish.com در آدرس فوق چاپ شده است و كليه حقوق قانونى آن براى اين وب سايت محفوظ است.